Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

 • Het Kantoor: Advocatenkantoor Menger.
 • Cliënt: de contractspartij van het Kantoor.

Artikel 2 Opdracht

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het Kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het Kantoor slechts vertegenwoordigd worden door een aan het Kantoor verbonden advocaat.
 2. Cliënt stemt ermee in dat het Kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid zonodig laat uitvoeren door derden in opdracht van het Kantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door het Kantoor verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan Kantoor. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Kantoor verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen het Kantoor en Cliënt, waaronder ook begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Archivering

Het door het Kantoor ten behoeve van een opdracht opgestelde dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna zij het recht heeft om het dossier te vernietigen.

Artikel 5 Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt aan het Kantoor honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren van het Kantoor vermenigvuldigd met de geldende uurtarieven als toepasselijk op het moment van uitvoering.
 3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, maandelijks in rekening gebracht. Het Kantoor is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 4. In zaken op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de Cliënt komen. Deze kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

Artikel 6 Betaling

 1. De betalingstermijn van declaraties van het Kantoor is binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij overschrijding waarvan de Cliënt van rechtswege in verzuim is en een vertragingsrente verschuldigd is gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente. Het Kantoor is alsdan gerechtigd ter hare keuze de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 2. Betaling dient te geschieden middels overboeking op één van de ten name van het Kantoor gestelde bank- of girorekeningen.
 3. Indien het Kantoor incassomaatregelen neemt tegen de Cliënt die in verzuim is, dan komen de kosten daarvan, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de Cliënt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Indien het Kantoor geen aanspraak heeft op enige uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag gelijk aan het door het Kantoor in de desbetreffende zaak gedurende het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium tot een bedrag van maximaal € 25.000,00.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 8 Inschakeling Derden

 1. Het Kantoor kan bij het uitvoeren van een opdracht derden inschakelen, waarbij het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Het Kantoor zal daar – zo mogelijk van tevoren – met de Cliënt over overleggen.
 2. Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet verder aansprakelijk dan zoals in artikel 8. van de Algemene Voorwaarden omschreven.
 3. Door het Kantoor bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 9 Geschillen

 1. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen en klachten tussen de Cliënt en het Kantoor.